Baguashan Mountain Transportation

By public transportation

Train

Train

Train Get off at the Western Trunk Line (Changhua, Yuenlin, Tianzhong or Ersui stations) and take Changhua Bus to attractions.

Bus

Bus

Bus Take a shuttle bus of Changhua Bus in towns along the outskirts west of the district (Changhua, Yuenlin, Tianzhong or Ersui stations).

By driving

Hushanyen

Wangtian Interchange of National Highway No. 1 Dadu Bridge- Provincial Highway No. 1- Changhau Great Buddha- Baguashan Ecological Tour Center- County Highway No. 139- Hushanyen

Songboling

Songboling

Kuaiguan Interchange of National Highway No. 3- Provincial Highway No. 74 Provincial Highway No. 74A- County Highway No. 139- Great Buddha Scenic Area or via Nantou- Songboling

Bishanyen

Bishanyen

Caotun Interchange of National Highway No. 3- Provincial Highway No. 14- Toward Fanyuan- Provincial Highway No. 14D- Baojang Temple- Bishanyen

Tianzhong Forest Park or Songboling

Tianzhong Forest Park or Songboling

Nantou Interchange of National Highway No. 3- Provincial Highway No. 3- County Highway No. 139- Houtanjing- County Highway No. 139B- Chishui- Tianzhong Forest Park or Songboling

Songboling Visitor Center

Songboling Visitor Center

Mingjian Interchange of National Highway No. 3- Provincial Highway No.3- County Highway No. 139B- Songboling Visitor Center